Игри

Информация за страница Рудозем

Рудозем е един от малките градове в станата и се намира в Южна България. В едноименната община влизат общо 22 на брой населени места, като градът изпълнява функциите на административен център. Той е разположен в Смолянска област, разположен в югоизточна посока от областния град в долината на река Арда. В османски документи от 1676 година селището се споменава под името Палас. С подписването на Букурещкия мирен договор от 1913 година населеното място официално влиза в пределите на страната. Сегашното си име получава през 1934 година, което продължава да носи към настоящия момент. Рудодобивната и рудопреработвателната промишлености получават силно развитие след 1945 година, като това повлиява на града в демографско отношение. От населено място с предимно провинциален характер, той става голямо населено място с местно население 10 000 души. Срив в демографското си развитие обаче той претърпява малко време след това – в началото на 90-те години. Тогава се наблюдава постепенен спад и замиране в развитието на двете промишлености.

   Горноарденският район е мястото, на което се намира град Рудозем. Живописната долина Среднореката побира по-голямата площ от населеното място. Своето име тази долина получава поради факта, че в нея е водослива на две реки – Чепинската и Елховската. Те от своя страна се вливат в трети воден басейн – река Арда. Няколко са кварталите на брой в това населено място, като в неговото землище се намират и още шест села. Те обаче нямат свои собствени землища. Единствено благодарение на шосейния път се осъществяват връзките на града с населените места от общината, както и с тези извън нейната територия. Климатът в целия район е предимно умереноконтинентален, а в него преобладават ветровете от север и северозапад. Алувиално – ливадни и кафяви горски пък са двата типа най-често срещани почви за района. Наситеността с тежки метали и и нарушените плодородни качества са сериозен проблем при тях, което се отразява негативно върху развитието на селското стопанство. Общо 81 процента от територията на града се заема от гори, които по своя състав са изключително разнообразни. Срещат се широколистни, иглолистни и издънкови гори, както и такива за реконструкция. Обилните находища на оловно – цинкови руди са характерни за района на града.

    Името на Рудозем в епохата на османското робство е Палас. Това наименование се запазва чак до 1934 година. Кавказката бригада на Пьотър Черевин влиза в околните села и града по време на освободителната война. Съгласно разпоредбите на Берлинския договор обаче областта остава в пределите на Османската империя. В местността Дльога Усойка по време на Първата балканска война се водят тежки боеве между българи и османци. Нашите войски са предвождани от полковник Владимир Серафимов, а силите на османците се намират под водачеството на Явер паша. На 22 октомври населеното място е заето от български части и така влиза в пределите на страната. Това се случва само ден след споменатите сражения. Като център на цветната рудодобивна промишленост разположеният в област Смолян град израства след преврата от 9 септември. За период от 7 години в града има едногодишни минни школи, които се занимават с подготовката на средно технически кадри.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker